Preskočiť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.paleopohyb.sk

 Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.paleopohyb.sk je Eleonóra Jonášová Parelius, so sídlom Høvlerigata 1, 2150 Årnes, Nórsko. Zodpovedná osoba a kontakt: IEleonóra Jonášová Parelius, tel.: 0047 451 65 751, e-mail: nori@paleopohyb.sk.
 2. Predávajúcim je Eleonóra Jonášová Parelius, so sídlom Høvlerigata 1, 2150 Årnes, Nórsko.
 1. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.paleopohyb.sk je Eleonóra Jonášová Parelius, so sídlom Høvlerigata 1, 2150 Årnes, Nórsko.
 2. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.paleopohyb.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.paleopohyb.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 5. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.paleopohyb.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google hangout). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu Paleo pohyb.
 7. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.paleopohyb.sk sú informačnými produktmi. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.paleopohyb.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi: a) internetovým bankovníctvom (internetbankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho (po dohode) b) prostredníctvom platobnej brány Stripe.
 2. Platba je jednorázová.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. U online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.
 2. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
 4. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, odporúčam kupujúcemu vytiahnuť mail z podpriečinka do hlavného priečinka a mailovú adresu nori@paleopohyb.sk si pridať do svojho adresára. Takto si kupujúci zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 5. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese nori@paleopohyb.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho uživateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie uživateľského mena a hesla treťou osobou. 
 2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, knihy) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Za svoje produkty Eleonóra Parelius ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 30 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
 3. Odstúpenie je možné previesť elektronickou formou na email: nori@paleopohyb.sk, alebo písomnou formou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach vyššie vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu.
 4. Čiastka bude vrátená na účet kupujúceho cez platobnú bránu Stripe najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 5. V prípade online kurzu bude po odstúpení od zmluvy zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu/tréningu.

Článok VIII.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamácia je možná v prípade, že
  • tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou. 
  • odkaz na stiahnutie ebooku, ktorý prišiel zákazníkovi emailom nefunguje, alebo ak je ebook v emaili ako príloha a súbor nie je možné stiahnuť, alebo je poškodený
  • reklamácia je možná aj v prípade, že zákazníkovi od pripísania platby predávajúcemu nebol v lehote 24 hodín doručený žiadny email s odkazom alebo prílohou na stiahnutie ebooku. Garancia vrátenia peňazí: odstúpenie od nákupu ebooku je možné v lehote 30 kalendárnych dní od pripísania platby na účet predávajúceho. V prípade vybavovania reklamácie, sa lehota 30 dní garancie na vrátenie peňazí, počíta znovu od úplného vybavenia reklamácie.
 2. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
 3. Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do 30 dní od prevzatia tovaru. 
 4. Reklamácie sú vybavované elektronicky na nori@paleopohyb.sk. Súčasťou reklamácie je aj doklad o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informaný e-mailom. 
 5. Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe vady neúmerné (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné požadovať dodanie novej veci bez vady. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy, môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. 
 6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najenskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. 
 7. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ho sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie. 
 8. Predávajúci tiež nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákaznikovi vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému softwaru pre spustenie webináru či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie kurzy obsahujú iba návody a doporučenia, predávajúci tiež neodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi. 

Článok IX.

Garancia

 1. Keďže nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme vám u vybraných produktov (ebooky, online vzdelávacie kurzy) možnosť minimálne 30 od zakúpenia, tj. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú e-mailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní, alebo zistíte, že zakúpený online kurz alebo ebook nie je pre vás vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, prípadne či je garancia poskytovanná s dlhšou lehotou ako 30 dní, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu. 
 2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na nori@paleopohyb.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.
 3. Peniaze vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu emailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu. 

Článok X.

Vylúčenie zodpovednosti

Vstupom do online kurzu rozumiete, že akékoľvek informácie z tohoto kurzu a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Eleonóra Parelius sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za presnosť informácií. Akékoľvek informácie v online kurzoch, eknihách, či knihách vychádzajú len z vlastných skúseností autorky. Tieto skúsenosti sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná a nepresná, a preto autorka nie je zodpovedná za rozhodnutie, ani akciu založenú na týchto doporučeniach. 

Autorka Eleonóra Parelius nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií kurzoch, knižkách a brožúrkách.

Po celú dobu trvania online kurzu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje jednanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech závisí nielen na znalostiach získaných v kurze, ale tiež na faktoroch, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. vašich schopností, možností, znalostí, zručností, zdravotného stavu a pod. Toto všetko je iba vo vašich rukách. 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ochranou osobných údajov, zásadami a právami v súvisiacimi s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)
 2. Ochrana osobných údajov je spracovaná v samostatnej sekcii a zásady spracovania nájdete tu: Ochrana osobných údajov 

Článok XI.

Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.paleopohyb.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 27.3.2021.